Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић

19

ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић – редовни професор у пензији од 2018.  – ПМФ-Департман за географију,туризам и хотелијерство, Нови Сад, од 2010.год., Ужа научна област – Гастрономија, Хотелијерство, Прехрамбене технологије, Квалитет хране-стандардизација, Менаџмент безбедности хране.

*** Редовни је професор Универзитета Сингидунум од 2018.године, Студијски програм: Туризам и хотелијерство, модул :  Економија хране.

Рођена је 16.03.1953. године у Новом Саду. Завршила је основне и последипломске студије на Технолошком факултету, Одсек прехрамбено инжењерство, смер Конзервна храна у Новом Саду.

МАГИСТАРСКИ И ДОКТОРСКИ РАД

Магистарска теза: «Изналажење могућности скраћења обраде топлотом полуприпремљеног смрзнутог меса», 1984.год.

Докторска дисертација: «Утицај састава, начина обраде топлотом и услова складиштења на квалитет јела од уситњеног, обликованог меса», 1988.год.

НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ

Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић је од:

а) 01.11.1979.-01.11.1988.                 Асистент на предмету Технологија готове хране, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду.

б) 01.11.1988.-27.03.1997.                Доцент на предмету Технологија готове хране, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду.

в) 27.03.1997. – 22.09.1999.              Ванредни професор на предмету Технологија готове хране, Технолошки факултет, Универзитет у  Новом Саду.

г) 22.09.1999.-01.07.2002.                 Редовни професор на предмету Технологија готове хране, Технолошки факултет, Универзитет у  Новом Саду.

д) Од 23.12.2004.                               Редовни професор на Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду (ужа научна област-хотелијерство) до 30% радног времена.

ђ) Од 22.09.2004.-14.05.2008.           Ванредни професор на Пољопривредном факултету у Београду на предмету Технологија кондиторских производа, а обавља наставу и из предмета Технологија шећера и скроба.

– Од 14.05.2008.                                Редовни професор на Пољопривредном факултету у Београду на предмету Технологија кондиторских производа,а обавља наставу и из предмета Технологија шећера и скроба.

е) Од 14.05.2010.                                         Редовни професор на Природно-математичком               факултету, Универзитет у Новом Саду (ужа научна област-гастрономија) са  100 % радног времена.

ф) Од 1.10.2018.                              Редовни професор на Универзитет СИНГИДУНУМ у Новом Саду/ Београду (ужа научна област-Технологија и квалитет готове хране) са  100 % радног времена.

УЏБЕНИЦИ, монографије, скрипте-мултимедијалне презентације , менторство – објављени радови

Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић је аутор једне монографије, 10 књига (уџбеника) и четири мултимедијалне презентације тј. скрипте.

Руководила је и била ментор: 200 дипломских радова; више специјалистичких, магистарских и мастер радова као и одбрањених докторских дисертација.

У току 1990. године, Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић је обавила студијски боравак у Institut für Technologie, Kulmbach, СР Немачка.

Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић је обавила специјализацију из области микробиологије хране у периоду 3 године са правом потписа микробиолошких анализа (1984-1986).

Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић је аутор 400 библиографских јединица (у скоро 60% радова кандидат је први, односно други аутор), од којих посебно треба истаћи радове у водећим часописима међународног значаја према SCI индексу (око 40 објављених радова ) и то из категорије: М21, М22, М23 .

Објављени уџбеници – монографија – практикум:

 

МОНОГРАФИЈА

1.Попов-Раљић Ј., Келемен-Машић Ђ., Крајиновић М., Џинић Н. и Попов С.: Својства квалитета јагњећег меса расе Цигаја (Цхарацтеристицс оф тхе Ламб Меат оф тхе Цигаја Бреед), Монографија, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Нови Сад, страна 110, 1994.
 

УЏБЕНИЦИ

1.Попов-Раљић Ј.: Технологија и квалитет готове хране, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Нови Сад, 1999. ISBN 86-80995-26-6

 

2. Радовановић, Р., Попов-Раљић Ј.: Сензорна анализа прехрамбених производа, Универзитет у Београду, Београд-Нови Сад, 2000-/2001. CIP Biblioteka Matice Srpske 641:658.562

 

3.Грујић, Р., Марјановић Н., Радовановић, Р.,  Попов-Раљић Ј., Комић Ј.: Квалитет и анализа намирница, Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет, Бања Лука, 2001.

(ISBN 86-82741-20-2)

 

4.Грујић, Р., Марјановић Н., Попов-Раљић Ј.: Квалитет и анализа намирница – друго допуњено и измењено издање, Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет, Бања Лука, 2007.(ISBN 978-99938-54-23-4 )
5.Попов-Раљић Ј., Стојшин, Љ.: Технологија кондиторских производа, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Београд – Земун, 2007. (ISBN 978-86-7834-035-2)
6.Попов-Раљић Ј. Технологија шећера и скроба, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Београд – Земун, 2011.( ISBN 978-86-7834-118-2)
7.Попов-Раљић Ј.,Блешић, И. : Безбедност хране- примена HACCP система у угоститељству и хотелијерству,Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију,тирозам и хотелијерство, 2012. (ISBN: 978-86-7031-259-3).
8.Попов-Раљић Ј.,Блешић, И. : Безбедност хране- примена HACCP система у угоститељству и хотелијерству,Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију,тирозам и хотелијерство, друго допуњено издање, 2016. (ISBN: 978-86-7031-402-3).
9.Попов-Раљић Ј. : Сензорна анализа хране и пића , Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију,тирозам и хотелијерство, 2013. (ISBN:978-86-7031-313-2).
10.Попов –Раљић Ј. Исхрана, , Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију,тирозам и хотелијерство, 2016. (ISBN:978-86-7031-377-4).
11.Попов –Раљић Ј., Блешић,И. Безбедност хране – HACCP систем – Теорија и пракса , Универзитет СИНГИДУНУМ ( електронско издање) ,Београд , 2021. (ISBN: 978-86-7912-733-4)
 

ОБЈАВЉЕН ПРАКТИКУМ

1.Попов-Раљић, Ј., Алексић, М. Сикимић, В. (2017): Практикум из исхране, Универзитет у Новом Саду, ПМФ–Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад (ISBN:978-86-7031-451-1).

 

Члан Српског хемијског друштва – Хемијско друштво Војводине; Члан уређивачког одбора часописа WORLD’S POULTRY SCIENCE JOURNAL ; Члан и председник оцењивачке комисије МЕЂУНАРОДНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ САЈМА у Новом Сад -за квалитет меса и производа од меса; за квалитет кондиторских производа; за квалитет воћа и поврћа; за угоститељство и туризам ;Члан уређивачког одбора часописа ЖИТО-ХЛЕБ, Технолошки факултет  Нови Сад;Члан експертског тима за израду Правилника о квалитету меса и готове хране .

Руководила је и учествовала је бројним пројектима :

Национални пројекат – Биотехнологија  307101 – Производња свињске шунке у конзерви,

Пројекат – број 300431 – Замрзнути производи на бази разних жита са посебним освртом на националне карактеристичне производе,

Пројекат – број – 300430 – Дурум тестенина високог квалитета,

Пројекат – број – 351005 – Оптимизација и стандардизација технологије производње трајних сувомеснатих производа од овчијег и свињског меса.

ОСТАЛЕ РЕЛЕВАНТНЕ АКТИВНОСТИ

У току 1990. године, Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић је обавила студијски боравак у Institut für Technologie, Kulmbach, СР Немачка.

Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић  је била – саветник Министра за пољопривреду за област

-квалитет и технологија готове хране (у периоду 1998-2000. године).

Курсеви: «Обука и одабир оцењивача за сензорске анализа- пекарских производа», а према захтеву стандарда ЈУС ИСО 8586-1:2002Обука и одабир оцењивача за сензорске анализа-кондиторских производа», «Обука и одабир оцењивача за сензорске анализа-меда и производа оа меда»;«Обука и одабир оцењивача за сензорске анализа-уља, производа од воћа и поврћа», а према захтеву стандарда ЈУС ИСО 8586-1:2002 и други.

Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић је акредитовани координатор оделења за сензорну анализу прехрамбених производа (жита и брашна…) (од 2003. године).

Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић је и технички експерт за сензорну анализу прехрамбених производа (код компетентности 22) акредитационо тело србије (јуат) (од маја 2007).

Од 18.09.2017. је члан Секторског комитета Акредитационог тела Србије (физичка,хемијска и сензорска испитивања) за пољопривредне производе,производе за људску употребу,укључујући храну,амбалажу,и узорке животну средину.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета – Београд, именовала је за рецензента Комисије за акредитације и проверу квалитета високог образовања др Јованку Попов-Раљић (документ бр. 119-01-305/2006-04/ од 24.12.2007.).

Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић, била је – декан Технолошког факултета,Универзитета у Новом Саду, од 1998-2000.год.

ИСТАКНУТЕ РЕФЕРЕНЦЕ У ПОСЛЕДЊИХ 15 ГОДИНА

Радови у међународним часописима изузетних вредности (М21а)

Red.

broj

REFERENCA Kategorizacija

rada

1.

 

Popov-Raljić, J., Dodić, S., Popov, S., Dodić, J. (2006). Sensory and color characteristics of frozen ready-made sauces. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 46(2), 125-129.

doi: 10.1080/10408390500436284

M21a

 

2. Laličić-Petronijević, J., Popov-Raljić, J., Obradović, D., Radulović, Z.., Paunović, D., Petrušić, M.,  Pezo, L. (2015). Viability of probiotic strains Lactobacillus acidophilus NCFM® and Bifidobacteruim lactis HN019 and their impact on sensory and rheological properties of milk and dark chocolates during storage for 180 days.  Journal of Functional Foods, 15, 514-550.

doi: 10.1016/j.jff.2015.03.046

 

M21a

3. Laličić-Petronijević, J., Popov-Raljić, J., Lazić, V., Pezo, L., Nedović, V. (2017). Synergistic effect of tree encapsulated strains of probiotic bacteria on quality parameters of chocolates with different composition. Journal of Functional Foods, 38, part A, 329-337.

doi: 10.1016/j.jff.2017.09.041

M21a

 

Радови у врхунским међународним часописима (М21)

Red.

broj

REFERENCA Kategorizacija

rada

1.

 

Popov-Raljić, J., Dodić, S., Popov, S., Dodić, J. (2006). Sensory and color characteristics of frozen ready-made sauces. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 46(2), 125-129.

doi: 10.1080/10408390500436284

M21a

 

2. Laličić-Petronijević, J., Popov-Raljić, J., Obradović, D., Radulović, Z.., Paunović, D., Petrušić, M.,  Pezo, L. (2015). Viability of probiotic strains Lactobacillus acidophilus NCFM® and Bifidobacteruim lactis HN019 and their impact on sensory and rheological properties of milk and dark chocolates during storage for 180 days.  Journal of Functional Foods, 15, 514-550.

doi: 10.1016/j.jff.2015.03.046

 

M21a

3. Laličić-Petronijević, J., Popov-Raljić, J., Lazić, V., Pezo, L., Nedović, V. (2017). Synergistic effect of tree encapsulated strains of probiotic bacteria on quality parameters of chocolates with different composition. Journal of Functional Foods, 38, part A, 329-337.

doi: 10.1016/j.jff.2017.09.041

M21a

 

Радови у истакнутим међународним часописима (М22)

1. Gajić, T. Popov Raljić, J., Blešić, I. Aleksić, M., Vukolić, D., Petrović, D.M., Yakovenko, V.N., Sikimić, V. (2021). Creating opportunities for the development of craft beer tourism in Serbia as a new form of sustainable tourism development. Sustainability, 13, 8730.

doi: 10.3390/su13168730

M22
2. Gajić, T.; Popov-Raljić, J..; Blešić, I.; Aleksić, M.; Petrović, M.D.;Radovanović, M.M.; Vuković, D.B.; Sikimić, V.; Pivac, T.; Kostić, M.;Sekulić, D.; Vukolić, D.; Penić, M.; Munitlak Ivanović, O. (2022). Factors That Influence Sustainable Selection and Reselection Intentions RegardingSoluble/Instant Coffee—The Case of Serbian Consumers. Sustainability,14(17), 10701;

https://doi.org/10.3390/su141710701.

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10701

 

M22
3. Blešić, I.; Ivkov, M.; Tepavčević, J.; Popov Raljić, J.; Petrović, M.D.; Gajić, T.; Tretiakova, T.N.; Syromiatnikova, J.A.; Demirović Bajrami, D.; Aleksić, M., Vujačić, D., Kričković, E., Radojković, M., Morar,C., Lukić. T (2022).

Risky Travel? Subjective vs. Objective Perceived Risks in Travel Behaviour-Influence of Hydro-Meteorological Hazards in South-Eastern Europe on Serbian Tourists,Atmosphere, 13, 1671. https://doi.org/10.3390/ atmos13101671

 

M22
4. Blešić, I., Petrović, M.D., Gajić, T., Tretiakova, T.N., Syromiatnikova, J.A., Radovanović, M., Popov-Raljić, J., Yakovenko, N.V. (2021). How the extended theory of planned behavior can be applied in the research of the influencing factors of food waste in restaurants: Learning from Serbian urban centers. Sustainability, 13, 9236.

doi: 10.3390/su13169236

M22
5. Laličić-Petronijević, J., Komes, D.., Gorjanović, S., Belšček-Cvitanović, A., Pezo, L., Pastor, F., Ostojić, S., Popov-Raljić, J., Sužnjević, D. (2016). Content of total phenolics, flavan-3-ols and proanthocyanidins, oxidative stability and antioxidant capacity of chocolate during storage. Food Technology and Biotechnology, 54(1), 13-20.

doi: 10.17113/ftb.54.01.16.4014

М22
6. Lukić, T., Basarin, B., Buggle B., Marković, S., Tomović, V., Popov-Raljić, J., Hrnjak, I., Timar-Gabor, A., Hambach, U., Gavrilov, M. (2014). A joined rock magnetic and colorimetric perspective on the Late Pleistocene climate of Orlovat loess site (Northern Serbia), Quaternary International, 334, 179-188.  

М22

7. Dodić, J., Pejin, D., Dodić, S., Popov, S., Mastilović, J., Popov-Raljić, J., Živanović, S. (2007). Effects of hydrophilic hydrocolloids on dough and bread performance of samples made from frozen doughs. Journal of Food Science, 32(4), 235-241.

doi: 10.1111/j.1750-3841.2007.00337.x

 

М22

 

Радови у међународним часописима (М23)

1. Janković, V., Lakićević, B., Petronijević, R., Spirić, D., Đorđević, V., Popov-Raljić, J. (2016). Soybean and gluten in meat products consumer protection strategy, Agro Food Industry Hi-tech, 27(3), 30-32.  

М23

2 Milošević, D., Savić, S., Stojanović, V., Popov-Raljić, J. (2015). Effects of precipitation and temperatures on crop yield variability in Vojvodina (Serbia), Italian Journal of Agrometeorology – Rivista Italiana di Agrometeorologia, 3, 35-46.

 

 

М23

3. Popov-Raljić, J., Arsić, N., Zlatković, B., Basarin, B., Mladenović, M., Lalićić-Petronijević, J., Ivkov, M., Popov, V. (2015). Evaluation of color, mineral substances and sensory uniqueness of meadow and acacia honey from Serbia, Romanian Biotechnological Letters, 20(5), 10850-10865.  

М23

4. Blešić, I., Popov-Raljić, J., Lenko, U., Stankov, U., Đeri, L., Pantelić, M., Armenski, T. (2014). An importance-performance analysis of service quality in spa hotels, Ekonomska istrazivanja – Economic Research, 27(1), 483-495.  

М23

5. Ivanović, S., Stojanović, Z., Nešić, K., Pisinov, B., Baltić, M., Popov-Raljić, J., Đurić, J. (2014). Effect of goat breed on the meat quality, Hemijska industrija, 68(6), 801-807.

doi: 10.2298/HEMIND131201006I

 

М23

6. Popov-Raljić, J., Lalićić-Petronijević, J., Dimić, E., Popov, V., Vujasinović, V., Blešić, I., Portić, M. (2013). Change of sensory characteristics and some quality parameters of mixed milk and cocoa spreads during storage up to 180 days, Hemijska industrija, 67(5), 781-793.

doi: 10.2298/HEMIND120903004P

 

М23

7. Demin, M., Popov-Raljić, J., Lalićić-Petronijević, J., Rabrenović, B., Filipčev, B., Šimurina, O. (2013). Thermo-mechanic and sensory properties of wheat and rye breads produced with varying concentration of the additive, Hemijska industrija, 67(3), 455-463.

doi: 10.2298/HEMIND120613091D

 

М23

8. Popov-Raljić, J., Mastilović, J., Laličić-Petronijević, J., Kevrešan, Ž., Demin, M. (2013). Sensory and color properties of dietary cookies with different fiber sources during 180 days of storage, Hemijska industrija, 67(1), 123-134.

doi: 10.2298/HEMIND120327047P

 

М23

9. Ivanović, S., Baltić, M., Popov-Raljić, J., Pisinov, B., Maslić-Strižak, D., Stojanović, Z., Pavlović, I. (2012).  Chemical and sensory characteristics of Bunte Deutsche Edelziege and Balkan goat meat, African Journal of Biotechnology, 10(80), 18433-18439.

doi: 10.5897/AJB11.2485

 

М23

10. Đurić, V., Kondić-Špika, A., Hristov, N., Popov-Raljić, J., (2010). The Effects of  nitrogen nutrition and gluten in composition on the gluten quality in wheat genotypes, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly – CICEQ, 56(1), 73-78.

doi: 10.2298/CICEQ090709007D

 

М23

11. Popov-Raljić, J., Šmit, K., Živković, A., Lukić, I. (2007). Colour and sensory properties of the mixed edible vegetable oils, Romanian Biotechnological Letters, 12(2), 3189-3194.  

М23

12. Đurić, V., Popov-Raljić, J., Malešević, M. (2007). Effect of increased nitrogen fertilisation on the breadmaking quality of winter wheat (Triticum aestivum L.), Romanian Biotechnological Letters, 12(2), 3167-3173.  

М23

13. Đurić, V., Popov-Raljić, J. (2007). Effects of nitrogen nutrition on rheological properties of wet gluten in wheat, Romanian Biotechnological Letters, 12(2), 3167-3173.  

М23

14. Okanovic, Đ., Petrović, L., Rede, R., Popov-Raljic, J., Manojlovic, D. (1997). Kochschinkenherstellung aus früh post mortem entbeinten schinken: 2. eigenschaften der endprodukte, Fleischwirtschaft, 77(9), 784-790. M23
15. Okanovic, Đ., Petrović, L., Rede, R., Popov-Raljic, J., Manojlovic, D. (1998). Possibility of cooked ham production from ham deboned post mortem, 2. Properties of finished products. Fleischwirtschaft International, 1/2, 20-25. M23
16. Krajinović, M., Kelemen-Mašić, D., Popov-Raljić, J., Džinić, N., Popov, S. (1996). Accumulation of selenium in kidneys, liver and heart of tsigai lambs, Acta Veterinaria, 46(1), 33-38. M23
17. Popov-Raljić, J., Popov, S., Kelemen-Mašić, D., Džinić, N. (1996). Some quality characteristics of frozen sauces made with polyporus squamosus. Nahrung – Food, 40(4), 218-221.

doi:10.1002/food.19960400412

M23
18. Popov-Raljić, J., Krajinović, M., Kelemen-Mašić, Đ., Cvetković, T., Džinić, N., Popov, S., Kunc, V. (1995). Chemical composition of kid meat of domestic white goat, Acta Veterinaria, 45, 303-310. M23
19. Popov-Raljić, J., Popov, S., Tojagić, S., Kelemen-Mašić, Đ. (1995). Einige Qualitatsmerkmale von Hackfleischprodukten mit Zusatz von Polyporus squamosus, Deutsche Lebensmittel Rundschau, 5, 148-150. M23
20. Terzić-Vidojević, A., Popov-Raljić, J., Miličić, B., Jošić, D. (2004). Microbiological and sensory quality of bread crumbs treated with Ionizing radiation, Romanian Biotechnological Letters, 9(2), 1643-1649. M23

 

Радови у националним часописима међународног значаја (М24)

1. Блешић, И., Попов-Раљић, Ј.,Пивац,Т., Ивков,М. (2018). Factors influencing students choise of fast food restaurants. Economics of Agriculture . ЕP 2018 (65) 1 (257-269). (UDC 658.155:663/664(497.11). (ISSN 0352-3462).

 

 

М24

2. Popov-Raljić, J., Aleksić, M., Janković, V. (2022). Food allergens — food safety hazard. Scientific Journal „Meat Technology", 63(1), 11-25. https://doi.org/10.18485/meattech.2022.63.1.2

 

М24
3. Попов-Раљић, Ј., Алексић, М., Јанковић, В., Блешић, И., Ивков, М. (2017). Risk management of allergenic food ingredients in hospitality. Economics of Agriculture

64.3. pp 1263-1277. (UDC 338.43:63). (ISSN 0352-3462).

 

 

М24

4. Ивков, М., Блешић, И., Попов-Раљић, Ј., Ивков Џигурски, А., Пивац, Т., Јовановић, Т. (2015). Visitors’ motives for attending a hybrid event: A case study of agricultural fair. Economics of Agriculture. Vol.62(1).  9-28. (ISSN 0352-3462).

 

 

М24

5. Janković, V., Popov-Ralјić, J., Mitroić, R., Velebit, V.,  Lakićević, B., Milojević, L. (2019). Managing allergies in food service. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 333, The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, doi:10.1088/1755-1315/333/1/012040, 1-7. M24
6. Aleksić, M., Popov-Ralјić, J., Đorđević, V., Lukić, M., Rašeta M., Spirić, D., Janković, V. (2020). Control of nutritive allergens in a hospitality kitchen, Meat Technology. 61,1,75-82 (ISSN 2466-2852). M24
7. Popov-Raljić,J., Blešić,I., Ivkov, M., Gajić,T., Aleksić,M . (2021). Functional Handmade Minions – Consumers and Experienced Tasters SensoryEvaluation of the New Product, Acta Periodica Technologica, in press

 

M24
8. Gajić, T., Popov Raljić, J., Čerović,S., Aleksić,M., Sikimić,V. (2021). Implementation of HACCP system in rural tourist households in  Serbia, during covid – 19. Economics of Agriculture, in press

 

M24

 

Стручно-професионални допринос

ТЕХНИЧКO РЕШЕЊE, област  -БИОТЕХНИЧКЕ НАУКЕ/ ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (М83) везано за пројекат бр. 0 46010. www.mpn.gov.rs/wp-content/…/04/TEHNICKA-RESENJA-2011-2015-23-maj.xls
Јованка Лаличић-Петронијевић, Јованка Попов-Раљић, Зорица Радуловић,     Немања Мирковић, Милица Петрушић, Душанка Пауновић, Бранко Бугарски (2015):

Нови производ/нови технолошки поступак производње различитих врста чоколада са пробиотским бактеријама. 

НАПОМЕНА : остала техничка решења до 2010. године – нису у овом Извештају наведена .

Допринос академској и широј заједници

Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета:

  • Учествовала у раду више органа и тела факултета, међу којима обављала дужност декана Технолошког факултета ,Нови Сад од 1998-2000.
  • Била је шеф Катедре “Наука о преради ратарских сировина“ при Пољопривредном факултету Универзитет у Београду, Београд-Земун.
  • Члан управног одбора на Технолошком факултету, Универзитет Нови Сад, према решењу – АПВ Нови Сад , 2020-2021.
  • Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost ,Automna pokrajina Vojvodina, imenovao je prof.dr Jovanku Popov-Raljić, za predsednika Stručne komisije za tehnološke nauke ( PROJEKTI OD IZUZETNE VAŽNOSTI ZA APV) ( rešenje broj 142-02-134/2021 od 5.maja 2021.).
  • Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost ,Automna pokrajina Vojvodina, imenovao je prof.dr Jovanku Popov-Raljić, za predsednika KRATKOROČNIH PROJEKATA Stručne komisije za tehnološke nauke ( rešenje broj 142-02-7/2022 od 28.januara 2022.).
Чланство у стручним и научним асоцијацијама

a)          Члан Српског хемијског друштва – Хемијско друштво Војводине

б)      Члан уређивачког одбора часописа WORLD’S POULTRY SCIENCE JOURNAL

в)      Члан и председник оцењивачке комисије МЕЂУНАРОДНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ САЈМА У Новом Саду (за квалитет меса и производа од меса;кондиторских производа; меда, воћа и поврћа; за угоститељство и туризам).

г)       Члан уређивачког одбора часописа ЖИТО-ХЛЕБ, Технолошки факултет  Нови Сад

д)      Саветник Министра за пољопривреду за област

-квалитет и технологија готове хране (у периоду 1998-2000. године)

ђ)      Члан експертског тима за израду Правилника о квалитету меса и готове хране (у периоду 2001-2002. године).

Уређивање часописа и публикација

Монографија „Квалитет меса и производа од меса“, 2000, Технолошки факултет Нови Сад, Пољопривредни факултет Београд и АД „Новосадски сајам“, Нови Сад (уређивање колективне монографије).

Од 2018.године -Члан уређивачког часописа – Менаџмент у хотелијерству и туризму у Врњачкој Бањи,Универзитет у Крагујевцу, Србија(ISSN 2334-8267/eISSN 2334-9123/UDK 005:338:48/COBISS-SR-ID 198887948.

Удружење женске студије и истраживања – ПРОФЕСОРКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

( за јубилеј 1960-2015) под покровитељством Секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводина, уврстило је између осталих  и  –  Др Јованку Попов-Раљић ,међу најбоље професорке

(објављене су под насловом-  животне приче ,370-389 стр.),ISBN 978-86-7188-157-9, COBISS.SR-ID293042183.

Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно уметничким институцијама и институцијама културе у држави и иностранству:

Академик Проф. др Јованка Попов – Раљић била је – наставник Више Пољопривредне школе у Прокупљу до 30% радног времена  за предмет Технологија кондиторских производа (у периоду 1993-1995. година);

Наставник Више Техничке школе у Пожаревцу до 30% радног времена за предмет -Технологија шећера (у периду 1994-2003. година);

Редовни професор Технолошког факултета у Бањој Луци до 30% радног времена -за предмете Сензорна анализа прехрамбених производа и Адитиви прехрамбеној ндустрији (у периоду 1999-2004. година);

Наставник Више хотелијерске школе у Београду до 30% радног времена за предмет – Посластичарство са пекарством (у периоду 2000-2002. година);

Редовни професор на Економском факултету Нови Сад – Суботица (по позиву у току 2007. год. за предмет Технологија познавања робе);

Редовни професор  – ТЕМПУС – Београд, 2004. године за предмет Сензорна анализа хране.

Редовни професор на Пољопривредном факултету –Универзитету у Новом Саду  до 30 % радног времена за предмет Исхрана са кулинарством и Менађмент квалитета – на смеру : Аграрни туризам и рурални развој ( од 2011- 2017 );

Учешће у извођењу наставе на заједничком студијском програму „Пољопривредна производња“ на Државном универзитету у Новом Пазару, на предмету Основе технологије ратарских производа ( 2015.године)

Награда RSC Advances Poster Prize за постер презентацију у оквиру 2nd International Congress on Food Technology, Kusadasi/Turkey, 5-7. новембар, 2014. године, Association of Food Technology/Turkey and Ankara University/Turkey.

Предавање по позиву: Попов – Раљић, Ј., Алексић, М (2016): Још понешто о Немачким јелима у Војводини. Немачко друштво Вандровка, музеј Војводине – реализовано са практичном презентацијом (15.02.2016).

Попов – Раљић, Ј. (2016): Исхрана – нутритивно избалансиран оброк, обука запослених у туризму –  “Савремени трендови – исхрана, храна и пиће у функцији развоја туризма” у склопу пројекта ТЕМПУС 544543-Модернизација и усклађивање студијских програма из области туризма у Србији у Привредној Комори Војводине у Новом Саду (15.06.2016).

Interdisciplinery Summer Shool for Chinese Students at the University of Novi Sad, Republic of Serbia. (2017). Lectures: Tasting of food and beverages.